Таджикистан

опубликовано 2-11-2010, 12:13

                 ПОРЯДОК НАБОРА МЕЖДУНАРОДНЫХ КОДОВ НА ТАДЖИКИСТАН
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
               8 + 10 + код страны(992)+ код города + номер абонента

 
            Душанбе                                   992-37-2 хххххх

            Районы республиканского подчинения (центр г. Душанбе)

         1. Турсунзаде                                992-31-30 ххххх

         2. Гарм                                      992-31-31 ххххх

         3. Джиргиталь                                992-31-32 ххххх

         4. Файзабад                                  992-31-35 ххххх

         5. Кофарнихон                                992-31-36 ххххх

         6. Ленинский                                 992-31-37 ххххх

         7. Нурек                                     992-31-38 ххххх

         8. Гиссар                                    992-31-39 ххххх

         9. Яван                                      992-31-41 ххххх

        10. Шахринав                                  992-31-55 ххххх

 

                       Хатлонская область (центр г. Курган-Тюбе)

         Кулябская зона

         1. Восе                                      992-33-11 ххххх

         2. Дангара                                   992-33-12 ххххх

         3. Советский                                 992-33-14 ххххх

         4. Московский                                992-33-150 хххх

         5. Пархар                                    992-33-16 ххххх

         6. Ховалинг                                  992-33-1700 ххх

         7. Муминабад                                 992-33-18 ххххх

         8. Куляб                                     992-33-22 ххххх

 

       Курган-Тюбинская зона

         1. Курган-Тюбе                                992-32-22 ххххх

         2. Шаартуз                                    992-32-40 ххххх

         3. Гозималик                                  992-32-42 ххххх

         4. Хаджамастон                                992-32-430 хххх

         5. Бохтар                                     992-32-45 ххххх

         6. Вахш                                       992-32-460 хххх

         7. Колхозабад                                 992-32-47 ххххх

         8. Джиликуль                                  992-32-48 ххххх

         9. Кумсангир                                  992-32-49 ххххх

        10. Сарбанд                                    992-32-50 ххххх

        11. Кабадиен                                   992-32-51 ххххх

        12. Пянжд                                      992-32-520 хххх

 

         Согдийская область (центр г. Худжанд)

         1. Худжанд                                    992-34-22 ххххх

         2. Нау                                        992-34-41 ххххх

         3. Ходженский (Гафуров)                       992-34-42 ххххх

         4. Кайраккум                                  992-34-43 ххххх

         5. Матчинский (Бустон)                        992-34-45 ххххх

         6. Чкаловск                                   992-34-51 ххххх

         7. Зафарабад                                  992-34-52 ххххх

         8. Истаравшан                                 992-34-54 ххххх

         9. Исфара                                     992-34-62 ххххх

        10. Канибадам                                  992-34-67 ххххх

        12. Пенджикент                                 992-34-75 ххххх

        13. Джабаррасулов                              992-34-55 ххххх

 

        Горно-Бадахшанская автономная область (центр г. Хорог)

         1. Хорог                                      992-35-220 хххх

 

         Сотовая сеть "Таджтелеком"                    992-91-90 ххххх

Категория: Таджикистан